Ring TicketTracker v3.0


Complete IT Service Desk Solution

TicketTracker je sveobuhvatno i modularno rešenje namenjeno podršci u radu IT sektora. Ukoliko u vašoj firmi imate korisnike IT usluga onda će vam TicketTracker obezbediti kvalitetno upravljanje podrškom i uslugama koje vaš IT sektor pruža korisnicima, kao i mogućnost da na pravi način upravljate promenama u okviru vašeg informacionog sistema.

Ring TicketTracker v3.0 Datasheet

Ticket Tracker

U današnje vreme IT sektor mora da razvije kvalitetno upravljanje procesima, koje zahteva efikasnost, brzinu, preciznost, pouzdanost, i automatizaciju. Ovo nije moguće postići bez korišćenja odgovarajućih tehničkih rešenja. Rešenje koje nudimo omogućava da IT bude na pravom putu unapređenja upravljanja ovim procesima.

Moduli aplikacije:

 • User Portal & Knowledge Base
 • Incident Management
 • Service Management
 • Change Management
 • Asset Management
Benefiti korišćenja TicketTracker aplikacije:
 • Brz i efikasan rad IT službe na otklanjanju problema korisnika
 • Efikasno uvođenje promena u IT okruženju
 • Sistematično rešavanje prijavljenih problema
 • Praćenje statusa i istorije zahteva
 • Formiranje kvalitetne baze znanja
 • Profilisanje privilegija za rad nad delovima i operacijama u sistemu
 • Intuitivan uvid menadžmenta u stanje prijavljenih problema
 • Kompletna evidencija IT sredstava
 • Jasan uvid u promene nad sredstvima
 • Kvalitetni izveštaji pogodni za planiranje razvoja

User PortalUser Portal & Knowledge Base

Korisnički portal predstavlja deo aplikacije namenjen korisnicima usluga IT-a. U okviru ovog modula korisnicima je na raspolaganju katalog usluga iz koga biraju uslugu koju žele ili vrstu problema za koju traže pomoć. Katalog usluga je dinamički i formira ga IT u skladu sa uslugama koje pruža. U okviru korisničkog portala korisniku je na raspolaganju baza znanja, u kojoj se mogu nalaziti sva rešenja, preporuke ili uputstva za koja IT smatra da mogu biti od koristi korisniku. Cilj baze znanja je edukacija korisnika ili mogućnost da korisnik, kroz kvalitetna uputstva, pokuša sam da reši svoj problem, čime se smanjuje broj zahteva ka service desk-u.
User Portal slika 1
User Portal slika 2
 • Katalog usluga
 • Pregled i pretraga baze znanja
 • Pregled i praćenje korisničkih zahteva

Incident ManagementIncident Management

Incident management modul omogućava evidenciju i obradu problema koje korisnici prijavljuju. Nakon prijema zahtev se prosleđuje na rešavanje I nivou podrške, a ukoliko I nivo podrške nije u stanju da ga reši zahtev, može ga proslediti II nivou podrške. U toku rešavanja zahteva moguće je korišćenje email korespodencije sa korisnicima kao i kreiranje dodatnih taskova korisnicima čija je pomoć potrebna u rešavanju zahteva.
Incident Management slika 1
Incident Management slika 2
 • Prihvatanje i obrada prijavljenih problema
 • I i II nivo podrške
 • Praćenje realizacije prijavljenog zahteva
 • Email korespodencija sa korisnicima u toku rešavanja zahteva

Service ManagementService Management

Service management modul omogućava evidenciju i praćenje zahteva za uslugama koje su korisnicima neophodne. Za razliku od incidenta management modula koji se bavi problemima koji korisnici imaju, service management modul omogućava obezbeđivanje funkcionalnosti koje su korisnicima neophodne za uspešno obavljanje posla (npr. zahtevi za instalaciju novih aplikacija, zahteva za nabavku nove opreme, zahtev za manji dodatni razvoj ili prilagodđavanje aplikacija).
Service Management slika
 • Prihvatanje i obrada zahteva za uslugu
 • I i II nivo podrške
 • Praćenje i realizacija prijavljenog zahteva
 • Email korespodencija sa korisnicima u toku rešavanja zahteva
 • Kreiranje taskova u cilju rešavanja zateva
 • Mogućnost vezivanja procesa odobravanja uz odgovarajuću kategoriju zahteva

Change ManagementChange Management

Change management modul omogućava prihvatanje i praćenje zahteva za velikim izmenama u informacionom sistemu. Pod velikim promenama podrazumeva se sve ono što zahteva angažovanje većeg broja ljudi, angažovanje eksternih dobavljača kao i sve ono što zbog svoje složenosti zahteva adekvatno praćenje i upravljanje, kao i složeno i sveobuhvatno testiranje.
Change Management slika
 • Prihvatanje i obrada zahteva za velikim izmenama u informacionom sistemu
 • Klasifikacija zahteva u odnosu na to da li se zahtev rešava interno ili angažuje externi izvođač
 • Praćenje realizacije prijavljenog zahteva
 • Definisanja procesa odobravanja tražene izmene od strane nadležnih korisnika
 • Kreiranje taskova u cilju rešavanja zahteva
 • Test case-ovi (definisanje i unos izveštaja nakon testiranja)
 • Puštanje u produkciju tražene izmene

Asset ManagementAsset Management

Predstavlja rešenje za kompletnu evidenciju osnovnih sredstava u IT sektoru. Pored same evidencije rešenje obuhvata i evidentiranje kompletnog životnog ciklusa jednog sredstva, od njegove nabavke, preko upotrebe, prelokacije, evidencije servisa, sve do njegovog povlačenja iz upotrebe. Pored evidencije hardware-a asset management modul omogućava i evidenciju software-a, licenci i ugovora o licenciranju.
Asset Management slika
 • Menadžment informatičkih sredstava, njihovih atributa i svih promena nad njima
 • Evidencija servisa informatičkih sredstava
 • Evidencija softverskih ugovora i softverskih licenci
 • Evidencija softvera instaliranih na samom informatičkom sredstvu
 • Kvalitetni i detaljni izveštaji